Amos


Capitolul 1

1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului de pământ.
2. El a zis: "Domnul răcnește din Sion, glasul Lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc, și vârful Carmelului este uscat.
3. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier.
4. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.
5. Voi sfărâma zăvoarele Damascului, și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu cel ce ține toiagul de cârmuire în Bet-Eden; și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul."
6. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului:
7. de aceea, voi trimite foc în zidurile Gazei, și-i va mistui palatele.
8. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod, și pe cel ce ține toiagul împărătesc în Ascalon; Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului, și ce va mai rămâne din Filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu."
9. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război, și i-au dat Edomului, și nu s-au gândit la legământul frățesc.
10. De aceea, voi trimite foc în zidurile Tirului, și-i va mistui palatele."
11. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înăbușindu-și mila, a dat drumul mâniei, și își ținea întruna urgia.
12. De aceea, voi trimite foc peste Teman, și va mistui palatele Boțrei."
13. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului, ca să-și mărească ținutul:
14. de aceea, voi aprinde focul în zidurile Rabei, și-i va mistui palatele, în mijlocul strigătelor de război în ziua luptei, și în mijlocul vijeliei în ziua furtunii.
15. Și împăratul lor va merge în robie, el, și căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul."


Capitolul 2

1. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea: pentru că a ars, a ars până le-a făcut var, oasele împăratului Edomului,
2. de aceea voi trimite foc în Moab, și va mistui palatele Cheriotului; și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război și sunetul trâmbiței:
3. Voi nimici cu desăvârșire pe judecător din mijlocul lui, și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul."
4. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit Legea Domnului și n-au păzit poruncile Lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor;
5. de aceea, voi trimite foc în Iuda, și va mistui palatele Ierusalimului."
6. Așa vorbește Domnul: "Pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani, și pe sărac pe o pereche de încălțăminte.
7. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani, și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească Numele Meu cel sfânt.
8. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog, și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei.
9. Și totuși Eu am nimicit dinaintea lor pe Amoriți, care erau cât cedrii de înalți, și tari ca stejarii; le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini.
10. Și Eu v-am scos din țara Egiptului, și v-am povățuit patruzeci de ani în pustie, ca să vă dau în stăpânire țara Amoriților.
11. Am ridicat proroci dintre fiii voștri, și Nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa, copii ai lui Israel? zice Domnul...
12. Iar voi ați dat Nazireilor să bea vin, și prorocilor le-ați poruncit: "Nu prorociți!"
13. Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi,
14. așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui, și omul viteaz nu-și va scăpa viața.
15. Cel ce mânuiește arcul nu va putea să țină piept, cel iute de picioare nu va scăpa, și călărețul nu-și va scăpa viața;
16. iar cel mai inimos dintre războinici, va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul."


Capitolul 3

1. Ascultați cuvântul acesta, pe care-l rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului!
2. "Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului: de aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.
3. Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți?
4. Răcnește leul în pădure, dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui, dacă n-a prins nimic?
5. Cade pasărea în lațul de pe pământ, dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică lațul de la pământ, fără să se fi prins ceva în el?
6. Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate, fără s-o fi făcut Domnul?
7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci.
8. Leul răcnește: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește: cine nu va proroci?"
9. Strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului, și spuneți: "Strângeți-vă pe munții Samariei, și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea!
10. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își grămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și răpire."
11. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Vrăjmașul va împresura țara, îți va doborî tăria, și palatele tale vor fi jefuite!"
12. Așa vorbește Domnul: "După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria în colțul unui pat și pe covoare de Damasc!
13. Ascultați, și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor:
14. "În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fărădelegile lui, voi pedepsi și altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfărâmate, și vor cădea la pământ.
15. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară; palatele de fildeș se vor duce, și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul."


Capitolul 4

1. "Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți, și ziceți bărbaților voștri: "Dați-ne să bem!"
2. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia Lui, și a zis: "Iată, vin zile pentru voi, când vă vor prinde cu cârligele, și rămășița voastră cu undițe de pescari;
3. "veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte, și veți fi lepădate în Harmon, zice Domnul."
4. Duceți-vă numai la Betel, și păcătuiți! Duceți-vă la Ghilgal, și păcătuiți și mai mult! Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață, și zeciuielile la fiecare trei zile!
5. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat! Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bună voie! Căci așa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu."
6. Și Eu, de partea Mea, v-am trimis foametea în toate cetățile voastre, și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul." -
7. "N-am vrut să vă dau nici ploaie, când mai erau încă trei luni până la secerat; am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate; într-un ogor a plouat, și altul, în care n-a plouat, s-a uscat.
8. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă, și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul." -
9. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune; grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul."
10. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt; v-am ucis tinerii cu sabia, și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul." -
11. "V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu; și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la Mine, zice Domnul...
12. "De aceea îți voi face astfel, Israele, - și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele!
13. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul, și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric, și umblă pe înălțimile pământului: Domnul, Dumnezeul oștirilor, este Numele Lui.


Capitolul 5

1. Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale, pe care-l fac pentru voi, casa lui Israel!
2. "A căzut și nu se va mai scula, fecioara lui Israel; stă trântită la pământ, și nimeni n-o ridică.
3. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: cetatea care scotea la luptă o mie de oameni, nu va rămâne decât cu o sută, și cea care scotea o sută de oameni, nu va mai rămâne decât cu zece, din casa lui Israel."
4. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel: "Căutați-Mă, și veți trăi!
5. Nu căutați Betelul, nu vă duceți la Ghilgal, și nu treceți la Beer-Șeba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie, și Betelul va fi nimicit.
6. Căutați pe Domnul, și veți trăi! Temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, și focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,
7. voi care prefaceți dreptul în pelin, și călcați dreptatea în picioare!
8. El a făcut Cloșca cu pui și Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării, și le varsă pe fața pământului: Domnul este Numele Lui.
9. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui."
10. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetății, și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă.
11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcați în picioare, și luați daruri de grâu de la el: măcar că ați zidit case de piatră cioplită, nu le veți locui; măcar că ați sădit vii foarte bune, nu veți bea din vinul lor!
12. Căci Eu știu că nelegiuirile voastre sunt multe, și că păcatele voastre sunt fără număr: asupriți pe cel drept, luați mită, și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor.
13. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.
14. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți, și ca astfel, Domnul, Dumnezeul oștirilor, să fie cu voi, cum spuneți voi!
15. Urâți răul și iubiți binele, faceți să domnească dreptatea la poarta cetății; și poate că Domnul, Dumnezeul oștirilor, va avea milă de rămășițele lui Iosif.
16. De aceea, așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Cel Atotputernic: "În toate piețele se vor boci, și pe toate ulițele vor zice: "Vai! Vai!" Vor chema pe plugar la jale, și la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morți.
17. În toate viile va fi bocet, când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul.
18. "Vai de cei ce doresc "ziua Domnului!" Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină.
19. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlnește un urs, și care, când ajunge acasă, își reazemă mâna pe zid, și-l mușcă un șarpe!
20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric, în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire?
21. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre, și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare!
22. Când Îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nici o plăcere de ele; și vițeii îngrășați pe care-i aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu Mă uit la ei.
23. Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale!
24. Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată!
25. Mi-ați adus voi jertfe și daruri de mâncare, în timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?...
26. Veți ridica dar pe Sacut, împăratul vostru, și pe Caivan, chipurile voastre idolești, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l-ați făcut,
27. și vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cărui Nume este Dumnezeul oștirilor!"


Capitolul 6

1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, și la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai marii aceștia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!...
2. Treceți la Calne și vedeți, duceți-vă de acolo până la Hamatul cel mare, și pogorâți-vă în Gat la Filisteni; sunt oare cetățile acestea mai înfloritoare decât cele două împărății ale voastre, și este ținutul lor mai întins decât al vostru?...
3. Credeți că ziua nenorocirii este departe, și faceți să se apropie domnia silniciei.
4. Ei se culcă pe paturi de fildeș, și stau întinși alene pe așternuturile lor; mănâncă miei din turmă, și viței puși la îngrășat.
5. Aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică.
6. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn, și nu se întristează de prăpădul lui Iosif!
7. De aceea vor merge în robie, în fruntea prinșilor de război; și vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătați.
8. Domnul Dumnezeu a jurat pe Sine însuși, și Domnul, Dumnezeul oștirilor, a zis: "Mi-e scârbă de mândria lui Iacov, și-i urăsc palatele; de aceea, voi da în mâna vrăjmașului cetatea cu tot ce este în ea.
9. Și dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă vor muri.
10. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, și va întreba pe cel din fundul casei: "Mai este cineva cu tine?" Acela va răspunde: "Nimeni"... Iar celălalt va zice: "Tăcere! Căci nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!"
11. Căci iată că Domnul poruncește să se dărâme casa cea mare, și să se facă bucăți casa cea mică.
12. Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de ați prefăcut judecata în otravă, și roada dreptății în pelin?
13. Vă bucurați de lucruri de nimic, și ziceți: "Oare nu prin tăria noastră am câștigat noi putere?"
14. De aceea, iată, voi ridica împotriva voastră, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor, un neam, care vă va asupri de la intrarea Hamatului până la pârâul pustiei."


Capitolul 7

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste, în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.
2. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis: "Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab!"
3. Atunci Domnul S-a căit de lucrul acesta: "Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul."
4. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; și focul mânca Adâncul cel mare și apucase și câmpia.
5. Eu am zis: "Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Căci este așa de slab!"
6. Atunci Domnul S-a căit și de lucrul acesta. "Nici una ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu."
7. El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă, și avea o cumpănă în mână.
8. Domnul mi-a zis: "Ce vezi, Amos?" Eu am răspuns: "O cumpănă." Și Domnul a zis: "Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel, și nu-l voi mai ierta;
9. ci înălțimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate, și Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia."
10. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: "Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; țara nu poate să sufere toate cuvintele lui!
11. Căci iată ce zice Amos: "Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de țara sa!"."
12. Și Amația a zis lui Amos: "Pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda! Mănâncă-ți pâinea acolo, și acolo prorocește.
13. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului, și este un templu al împărăției!"
14. Amos a răspuns lui Amația: "Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc; ci sunt păstor, și strângător de smochine de Egipt.
15. Dar Domnul m-a luat de la oi, și Domnul mi-a zis: "Du-te și prorocește poporului Meu Israel!"
16. Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu care zici: "Nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!"
17. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: "Nevasta ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat, și Israel va fi dus în robie departe de țara lui!"


Capitolul 8

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis următoarea vedenie. Iată, era un coș cu poame coapte.
2. El a zis: "Ce vezi, Amos?" Eu am răspuns: "Un coș cu poame coapte." Și Domnul mi-a zis: "A venit sfârșitul poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta!
3. În ziua aceea, cântecele Templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulțime de trupuri moarte."
4. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit, și prăpădiți pe cei nenorociți din țară!
5. Voi, care ziceți: "Când va trece luna nouă, ca să vindem grâul, și Sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul, și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm?
6. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint, și pe sărac pe o pereche de încălțăminte, și vom vinde codina în loc de grâu." -
7. Domnul a jurat pe slava lui Iacov: "Niciodată nu voi uita nici una din faptele lor!
8. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii, și nu se vor jeli toți locuitorii ei? Nu se va umfla toată țara ca râul, ridicându-se și pogorându-se iarăși ca râul Egiptului?
9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază, și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare.
10. Vă voi preface sărbătorile în jale, și toate cântările în bociri pentru morți, voi acoperi toate coapsele cu saci și voi face toate capetele pleșuve; voi arunca țara într-o jale ca pentru un singur fiu, și sfârșitul ei va fi ca o zi amară."
11. "Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului.
12. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazănoapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo, ca să caute Cuvântul Domnului, și tot nu-l vor găsi.
13. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăii.
14. Ei, care jură acum pe păcatul Samariei, și zic: "Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!" Și: "Pe drumul Beer-Șebei!" Vor cădea, și nu se vor mai scula."


Capitolul 9

1. Am văzut pe Domnul stând pe altar. Și a zis: "Lovește pragul de sus al porții, ca să se cutremure ușiorii, și sfărâmă-i peste capetele lor ale tuturora. Rămășița lor însă o voi pierde cu sabia, așa că nici unul din ei nu va putea să scape fugind, și nici unul din cei ce vor scăpa, nu va scăpa.
2. De ar pătrunde chiar până în locuința morților, și de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri, și de acolo îi voi pogorî.
3. De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului, și acolo îi voi căuta și-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, și acolo voi porunci șarpelui să-i muște.
4. De ar merge în robie chiar înaintea vrăjmașilor lor, și acolo voi porunci sabiei să-i piardă; voi pune astfel ochii pe ei ca să le fac rău, nu bine.
5. Domnul, Dumnezeul oștirilor, atinge pământul, și se topește, și toți locuitorii lui jelesc. Se înalță ca râul Nil, și se pogoară ca râul Egiptului.
6. El Și-a zidit cămara în ceruri, Și-a întemeiat bolta deasupra pământului; cheamă apele mării, și le varsă pe fața pământului. Domnul este Numele Lui!
7. "Nu sunteți voi oare pentru Mine ca și copiii Etiopienilor, copii ai lui Israel? zice Domnul. N-am scos Eu pe Israel din țara Egiptului, ca și pe Filisteni din Caftor și pe Sirieni din Chir?"
8. "Iată, Domnul Dumnezeu are ochii pironiți peste împărăția aceasta vinovată, ca s-o nimicesc de pe fața pământului; totuși nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul."
9. "Căci iată, voi porunci, și voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!
10. Toți păcătoșii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic: "Nu ne va ajunge nenorocirea, și nu va veni peste noi."
11. "În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile, și-l voi zidi iarăși cum era odinioară,
12. ca să stăpânească rămășița Edomului și toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri.
13. "Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător, și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăștie sămânța, când mustul va picura din munți și va curge de pe toate dealurile.
14. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui, vor sădi vii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele.
15. Îi voi sădi în țara lor, și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!"