2Timotei1-4-Betel Tortona

2Timotei 1-42 Timotei 1
   

2 Timotei 2
   

2 Timotei 3
   

2 Timotei 4