Cartea întâi a Cronicilor


Capitolul 1

1. Adam, Set, Enoș,
2. Chenan, Mahalaleel, Iered,
3. Enoh, Metușelah, Lemec,
4. Noe. Sem, Ham și Iafet.
5. Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras.
6. Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. -
7. Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim.
8. Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. -
9. Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. - Fiii lui Raema: Seba și Dedan.
10. Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. -
11. Mițraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,
12. Patrusimi, Casluhimi, din care au ieșit Filistenii și Caftorimii. -
13. Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het,
14. și pe Iebusiți, Amoriți, Ghirgasiți,
15. Heviți, Archiți, Siniți,
16. Arvadiți, Țemariți, Hamatiți.
17. Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uț, Hul, Gheter și Meșec. -
18. Arpacșad a născut pe Șelah; și Șelah a născut pe Eber.
19. Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
20. Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Hațarmavet, pe Ierah,
21. pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
22. pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
23. pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fii ai lui Ioctan.
24. Sem, Arpacșad, Șelah,
25. Eber, Peleg, Rehu,
26. Serug, Nahor, Terah,
27. Avram, adică Avraam.
28. Fiii lui Avraam: Isaac și Ismael.
29. Iată sămânța lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
30. Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
31. Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael.
32. Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. - Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. -
33. Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. - Aceștia sunt toți fiii Cheturei.
34. Avraam a născut pe Isaac. - Fiii lui Isaac: Esau și Israel.
35. Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. -
36. Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Țefi, Gaetam, Chenaz, Timna, și Amalec. -
37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza.
38. Fiii lui Seir: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer, și Dișan. -
39. Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. -
40. Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. - Fiii lui Țibeon: Aia și Ana. -
41. Fiul lui Ana: Dișon. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. -
42. Fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran.
43. Iată împărații care au domnit în țara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. - Bela, fiul lui Beor; numele cetății lui era Dinhaba. -
44. Bela a murit; și în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. -
45. Iobab a murit; și, în locul lui, a domnit Hușam, din țara Temaniților. -
46. Hușam a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. -
47. Hadad a murit; și, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. -
48. Samla a murit; și, în locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Râu. -
49. Saul a murit; și, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. -
50. Baal-Hanan a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi; și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. -
51. Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar,
54. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.


Capitolul 2

1. Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2. Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer.
3. Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela; acești trei i s-au născut din fata lui Șua, Canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
4. Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci.
5. Fiii lui Pereț: Hețron și Hamul.
6. Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci.
7. - Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. -
8. Fiul lui Etan: Azaria.
9. Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb).
10. Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul fiilor lui Iuda.
11. Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12. Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13. Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut, pe Abinadab, al doilea, pe Șimea, al treilea,
14. pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,
15. pe Oțem, al șaselea, pe David, al șaptelea.
16. Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost: Abișai, Ioab și Asael, trei.
17. Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.
18. Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevasta sa Azuba, și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon.
19. Azuba a murit; și Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
20. Hur a născut pe Uri, și Uri a născut pe Bețaleel. -
21. În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
22. Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului.
23. Gheșuriții și Sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
24. După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa.
25. Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia.
26. Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. -
27. Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. -
28. Fiii lui Onam au fost: Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur.
29. Numele nevestei lui Abișur era Abihail, și ea i-a născut pe Ahban și Molid.
30. Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii.
31. Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul lui Șeșan: Ahlai.
32. Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33. Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza, - Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. -
34. Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob Egiptean numit Iarha.
35. Și Șeșan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36. Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37. Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38. Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39. Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa.
40. Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum;
41. Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama.
42. Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron.
43. Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema.
44. Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai.
45. Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur.
46. Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47. Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.
48. Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana.
49. Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.
50. Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, și tatăl lui Chiriat-Iearim;
51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52. Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot.
53. Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriții, Putiții, Șumatiții și Mișraiții; din aceste familii au ieșit Țoreatiții și Eștaoliții.
54. Fiii lui Salma: Betleem și Netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, Țoreiții;
55. și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, Tireatiții, Șimeatiții și Sucatiții. Aceștia sunt Cheniții, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab.


Capitolul 3

1. Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: Întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
2. al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,
3. al cincilea Șefatia, cu Abital; al șaselea, Itream cu nevasta sa Egla.
4. Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.
5. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel;
6. Ibhar, Elișama, Elifelet,
7. Noga, Nefeg, Iafia,
8. Elișama, Eliada și Elifelet, nouă.
9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor.
10. Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12. Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15. Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum.
16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel;
18. Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor;
20. și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci.
21. Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania.
22. Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase.
23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei.
24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.


Capitolul 4

1. Fiii lui Iuda: Pereț, Hețron, Carmi, Hur și Șobal.
2. Reaia, fiul lui Șobal, a născut pe Iahat; Iahat a născut pe Ahumai și Lahad. Acestea sunt familiile Țoreatiților.
3. Iată urmașii tatălui lui Etam: Izreel, Ișma și Idbaș; numele surorii lor era Hațelelponi.
4. Penuel era tatăl lui Ghedor, și Ezer tatăl lui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei, tatăl lui Betleem.
5. Așhur, tatăl lui Tecoa, a avut două neveste, Helea și Naara.
6. Naara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahaștari: aceștia sunt fiii Naarei.
7. Fiii Heleei: Țeret, Țohar și Etnan.
8. Coț a născut pe Anub și Hațobeba, și familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.
9. Iaebeț era mai cu vază decât frații săi; mama sa i-a pus numele Iaebeț (Trist), zicând: "Pentru că l-am născut cu durere."
10. Iaebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel, și a zis: "Dacă mă vei binecuvânta și-mi vei întinde hotarele, dacă mâna Ta va fi cu mine, și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință!..." Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse.
11. Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatăl lui Eșton.
12. Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații de la Reca.
13. Fiii lui Chenaz: Otniel și Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.
14. Meonotai a născut pe Ofra. Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor; căci erau lucrători.
15. Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela, și Chenaz.
16. Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel.
17. Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer și Ialon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Șamai, și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa.
18. Nevasta sa, Iudeica, a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Eber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă.
19. Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatăl lui Chehila, Garmitul și Eștemoa, Maacatitul.
20. Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Ișei: Zohet și Ben-Zohet.
21. Fiii lui Șela, fiul lui Iuda: Er, tatăl lui Leca, Laeda, tatăl lui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza, din casa lui Așbea,
22. și Iochim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului și Iașubi-Lehem. Aceste lucruri sunt vechi.
23. Ei erau olari și locuiau în livezi și în lunci; locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el.
24. Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.
25. Fiul lui Saul: Șalum, Mibsam, fiul său; Mișma, fiul său.
26. Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său. Zacur, fiul său; Șimei, fiul său.
27. Șimei a avut șaisprezece fii și șase fiice. Frații săi n-au avut mulți fii. Și toate familiile lor nu s-au înmulțit atât cât fiii lui Iuda.
28. Ei locuiau la Beer-Șeba, la Molada, la Hațar-Șual,
29. la Bilha, la Ețem, la Tolad,
30. La Betuel, la Horma, la Țiclag,
31. la Bet-Marcabot, la Hațar-Susim, la Bet-Birei și la Șaaraim. Acestea au fost cetățile lor până la domnia lui David,
32. și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan, cinci cetăți;
33. și toate satele din împrejurimile acestor cetăți, până la Baal. Iată locuințele lor și spița neamului lor.
34. Meșobab; Iamlec; Ioșa, fiul lui Amația;
35. Ioel; Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;
36. Elioenai; Iaacoba; Ieșohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia;
37. Ziza, fiul lui Șifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia.
38. Aceștia, numiți pe nume, erau domni în familiile lor, și casele lor părintești au crescut mult.
39. Ei s-au dus înspre Ghedor până la răsăritul văii, să caute pășune pentru turmele lor.
40. Au găsit pășune grase și bune, și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei ce o locuiau mai înainte se pogorau din Ham.
41. Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda; au sfărâmat corturile lor și pe Maoniți, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi, și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășune pentru turmele lor.
42. Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir, în număr de cinci sute de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ișei.
43. Au bătut rămășița de Amaleciți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi.


Capitolul 5

1. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel. - Căci el era întâiul născut, dar, pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel; totuși Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut.
2. Iuda a fost în adevăr puternic printre frații săi, și din el a ieșit un domnitor; dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif.
3. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Hețron și Carmi.
4. Fiii lui Ioel: Șemaia, fiul său; Gog, fiul său; Șimei, fiul său;
5. Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;
6. Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul Rubeniților. -
7. Frații lui Beera, după familiile lor, așa cum sunt înscriși în spițele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia;
8. Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer, și până la Nebo și la Baal-Meon;
9. la răsărit, locuia până la intrarea pustiei, de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în țara Galaadului.
10. Pe vremea lui Saul, au făcut război cu Hagareniții, care au căzut în mâinile lor, și au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.
11. Fiii lui Gad locuiau în fața lor, în țara Basanului, până la Salca.
12. Ioel, cel dintâi, Șafam, al doilea, Iaenai, și Șafat, în Basan.
13. Frații lor, după casele părinților lor: Micael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, șapte.
14. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;
15. Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinților lor.
16. Ei locuiau în Galaad, în Basan, și în cetățile lor, și în toate împrejurimile Saronului până la marginile lor.
17. Toți au fost scriși în spițele de neamuri, pe vremea lui Iotam, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, împăratul lui Israel.
18. Fiii lui Ruben, Gadiții și jumătate din seminția lui Manase, aveau oameni viteji, care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul, și erau deprinși cu războiul, în număr de patruzeci și patru de mii șapte sute șaizeci în stare să meargă la oaste.
19. Au făcut război cu Hagareniții, cu Ietur, cu Nafiș și cu Nodab.
20. Au primit ajutor împotriva lor, și Hagareniții și toți cei ce erau cu ei au fost dați în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră în El.
21. Și le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari, și o sută de mii de inși;
22. căci au fost mulți morți, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luați în robie.
23. Fiii jumătății seminției lui Manase locuiau în țară, de la Basan până la Baal-Hermon și Senir, și pe muntele Hermon; erau mulți la număr.
24. Iată căpeteniile caselor părinților lor: Efer, Ișei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiți, căpeteniile caselor părinților lor.
25. Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinților lor, și au curvit după dumnezeii popoarelor țării, pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.
26. Dumnezeul lui Israel a ațâțat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, și duhul lui Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; și Tilgat-Pilneser a luat robi pe Rubeniți, Gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i-a dus la Halah, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.


Capitolul 6

1. Fiii lui Levi: Gherșom, Chehat și Merari.
2. Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.
3. Fiii lui Amram: Aaron și Moise, și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.
4. Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abișua:
5. Abișua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6. Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
7. Meraiot a născut pe Amaria: Amaria a născut pe Ahitub;
8. Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Ahimaaț:
9. Ahimaaț a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10. Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
11. Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
12. Ahitub a născut pe Țadoc; Țadoc a născut pe Șalum;
13. Șalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria;
14. Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Iehoțadac.
15. Iehoțadac a plecat și el când a dus Domnul în robie pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar.
16. Fiii lui Levi: Gherșom, Chehat și Merari. -
17. Iată numele fiilor lui Gherșom: Libni și Șimei. -
18. Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.
19. Fiii lui Merari: Mahli și Muși. - Acestea sunt familiile lui Levi, după părinții lor.
20. Din Gherșom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;
21. Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. -
22. Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
23. Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
24. Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
25. Fiii lui Elcana: Amasai și Ahimot;
26. Elcana, fiul său; Elcana-Țofai, fiul său; Nahat, fiul său;
27. Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;
28. și fiii lui Samuel, întâiul născut: Vașni și Abia. -
29. Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Șimei, fiul său; Uza, fiul său;
30. Șimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.
31. Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă:
32. ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.
33. Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,
34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
35. fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
36. fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania,
37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,
38. fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. -
39. Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Șimea,
40. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei,
43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. -
44. Fiii lui Merari, frații lor, la stânga; Etan, fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
45. fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia,
46. fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer,
47. fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
48. Frații lor, Leviții, erau însărcinați cu toată slujba locașului Casei lui Dumnezeu.
49. Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot și tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în Locul prea sfânt, și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.
50. Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abișua, fiul său;
51. Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
52. Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
53. Țadoc, fiul său; Ahimaaț, fiul său.
54. Iată locuințele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiților, ieșiți cei dintâi la sorț,
55. li s-a dat Hebronul în țara lui Iuda, și locurile lui de pășunat;
56. dar câmpia cetății și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.
57. Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna, și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa cu locurile ei de pășunat,
58. Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat,
59. Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Șemeș cu locurile lui de pășunat;
60. și din seminția lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau treisprezece cetăți, după familiile lor.
61. Celorlalți fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorți zece cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan, și din jumătatea seminției lui Manase.
62. Fiii lui Gherșom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăți din seminția lui Isahar, din seminția lui Așer, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan.
63. Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorți douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon.
64. Copiii lui Israel au dat astfel Leviților cetățile și locurile lor de pășunat.
65. Au dat prin sorți, din seminția fiilor lui Iuda, din seminția fiilor lui Simeon și din seminția fiilor lui Beniamin, aceste cetăți, pe care le-au numit pe nume.
66. Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetățile ținutului lor au fost luate din seminția lui Efraim.
67. Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de pășunat,
68. Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat,
69. Aialon cu locurile lui de pășunat, și Gat-Rimon cu locurile lui de pășunat;
70. și din jumătatea seminției lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de pășunat, și Bileam cu locurile lui de pășunat, pentru familia celorlalți fii ai lui Chehat.
71. Fiilor lui Gherșom le-au dat: din familia jumătății seminției lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de pășunat, și Aștarot cu locurile lui de pășunat;
72. din seminția lui Isahar: Chedeș cu locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat,
73. Ramot cu locurile lui de pășunat, și Anem cu locurile lui de pășunat;
74. din seminția lui Așer, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat,
75. Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat;
76. și din seminția lui Neftali: Chedeș din Galilea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat, și Chiriataim cu locurile lui de pășunat.
77. Celorlalți Leviți, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminția lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de pășunat, și Taborul cu locurile lui de pășunat,
78. iar de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminția lui Ruben, Bețer, în pustie, cu locurile lui de pășunat, Iahța cu locurile lui de pășunat,
79. Chedemot cu locurile lui de pășunat, și Mefaat cu locurile lui de pășunat;
80. și din seminția lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat,
81. Hesbonul cu locurile lui de pășunat, și Iaezer cu locurile lui de pășunat.


Capitolul 7

1. Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iașub și Șimron, patru.
2. Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam și Samuel, căpeteniile caselor părinților lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci și două de mii șase sute.
3. Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Ișia, de toți cinci căpetenii;
4. aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinților lor, treizeci și șase de mii de oameni, ostași înarmați pentru război, căci aveau multe neveste și fii.
5. Frații lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toți optzeci și șapte de mii, scriși în spițele de neam.
6. Fiii lui Beniamin: Bela, Becher și Iediael, trei.
7. Fiii lui Bela: Ețbon, Uzi, Uziel, Ierimot, și Iri, cinci căpetenii ai caselor părinților lor, oamenii viteji, și scriși în spițele de neam în număr de douăzeci și două de mii treizeci și patru. -
8. Fiii lui Becher: Zemira, Ioaș, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot și Alamet; toți aceștia erau fii ai lui Becher,
9. și scriși în spițele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. -
10. Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuș, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis și Ahișahar;
11. toți aceștia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinților lor, oameni viteji, în număr de șaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele și să meargă la război.
12. Șupim și Hupim, fiii lui Ir; Hușim, fiul lui Aher.
13. Fiii lui Neftali: Iahțiel, Guni, Iețer și Șalum, fiii Bilhei.
14. Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut țiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
15. Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim și Șupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Țelofhad; și Țelofhad a avut fete.
16. Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu, și i-a pus numele Pereș; numele fratelui său era Șereș, și fiii săi erau Ulam și Rechem.
17. Fiul lui Ulam: Bedan. Aceștia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
18. Sora sa Homalechet a născut pe Ișhod, pe Abiezer și pe Mahla.
19. Fiii lui Șemida erau: Ahian, Sihem, Lichi și Aniam.
20. Fiii lui Efraim: Șutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său:
21. Zabad, fiul său; Șutelah, fiul său; Ezer și Elead. Oamenii din Gat, născuți în țară, i-au omorât, pentru că se pogorâseră să le ia turmele.
22. Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, și frații săi au venit să-l mângâie.
23. Apoi a intrat la nevasta sa, și ea a zămislit și a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (În nenorocire), pentru că nenorocirea era în casă.
24. A avut ca fiică pe Șeera care a zidit Bet-Horonul de jos și Bet-Horonul de sus și pe Uzen-Șeera.
25. Refah, fiul său, și Reșef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său.
26. Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elișama, fiul său;
27. Nun, fiul său; Iosua, fiul său.
28. Ei aveau în stăpânire și ca locuință Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei.
29. Fiii lui Manase stăpâneau Bet-Șeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăți au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
30. Fiii lui Așer: Imna, Ișva, Ișvi, și Beria; și Serah, sora lor.
31. Fiii lui Beria: Eber și Malchiel.
32. Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Și Eber a născut pe Iaflet, pe Șomer și pe Hotam, și pe sora lor Șua. -
33. Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, și Așvat. Aceștia sunt fiii lui Iaflet. -
34. Fiii lui Șamer: Ahi, Rohega, Huba și Aram. -
35. Fiii lui Helem, fratele său: Țofah, Imna, Șeleș și Amal.
36. Fiii lui Țofah: Suah, Harnefer, Șual, Beri, Imra,
37. Bețer, Hod, Șama, Șilșa, Itran și Beera.
38. Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa și Ara. -
39. Fiii lui Ula: Arah, Haniel și Riția. -
40. Toți aceștia erau fiii lui Așer, căpeteniile caselor părinților lor, oameni aleși și viteji, căpeteniile domnilor, scriși în număr de douăzeci și șase de mii de oameni, în stare să poarte armele și să meargă la război.


Capitolul 8

1. Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea,
2. Noha, al patrulea, și Rafa, al cincilea.
3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,
4. Abișua, Naaman, Ahoah,
5. Ghera. Șefufan și Huram.
6. Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba, și care i-au strămutat la Manahat:
7. Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud.
8. Șaharaim a avut copii în țara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Hușim și Baara.
9. Cu nevasta sa Hodeș a avut pe: Iobab, Țibia, Meșa, Malcam,
10. Ieuț, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie.
11. Cu Hușim a avut pe: Abitub și Elpaal.
12. Fiii lui Elpaal: Eber, Mișeam, și Șemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui.
13. Beria și Șema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
14. Ahio, Șașac, Ieremot,
15. Zebadia, Arad, Eder,
16. Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. -
17. Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber,
18. Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. -
19. Iachim, Zicri, Zabdi,
20. Elienai, Țiltai, Eliel,
21. Adaia, Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei.
22. Ișpan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Zicri, Hanan,
24. Hanania, Elam, Antotia,
25. Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac. -
26. Șamșerai, Șeharia, Atalia,
27. Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. -
28. Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
29. Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, și numele nevestei lui era Maaca.
30. Abdon era fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Nadab,
31. Ghedor, Ahio, și Zecher.
32. Miclot a născut pe Șimea. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, împreună cu frații lor. -
33. Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal.
34. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
35. Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea și Ahaz.
36. Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța;
37. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia;
38. Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. -
39. Fiii fratelui său Eșec: Ulam, întâiul lui născut, Ieus, al doilea, și Elifelet, al treilea.
40. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul și au avut mulți fii și nepoți, o sută cinci zeci. Toți aceștia sunt fiii lui Beniamin.


Capitolul 9

1. Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui.
2. Cei dintâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau Israeliții, preoții, Leviții și Netiniții.
3. La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin, și fii de ai lui Efraim și Manase. -
4. Fii de ai lui Pereț, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.
5. Dintre Șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi.
6. Fii de ai lui Zerah: Ieuel, și frații săi, șase sute nouăzeci. -
7. Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;
8. Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia;
9. și frații lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor.
10. Din preoți: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin;
11. Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu;
12. Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer;
13. și frații lor, căpetenii ale caselor părinților lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu.
14. Din Leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari;
15. Bacbacar; Hereș; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;
16. Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele Netofatiților.
17. Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman, și frații lor; Salum era căpetenia lor,
18. și până în ziua de azi el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi.
19. Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, Coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului,
20. și Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el.
21. Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea cortului întâlnirii.
22. De toți erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor, și scriși în spițele de neam, după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor.
23. Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei cortului.
24. Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi.
25. Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei șapte zile.
26. Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești Leviți, erau totdeauna în slujbă, și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu;
27. petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau, și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineață.
28. Unii din Leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire.
29. Alții îngrijeau de unelte, de toate uneltele sfântului locaș, și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme.
30. Fii de ai preoților pregăteau tămâia mirositoare.
31. Matitia, unul din Leviți, întâiul născut al lui Șalum Coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie.
32. Și unii din frații lor, dintre Chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului.
33. Aceștia sunt cântăreții, capii de familie ai Leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte.
34. Aceștia sunt capii de familie ai Leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
35. Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, și numele nevestei lui era Maaca.
36. Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
37. Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot.
38. Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, cu frații lor.
39. Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab, și pe Eșbaal.
40. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
41. Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea.
42. Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța;
43. Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia.
44. Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel.


Capitolul 10

1. Filistenii s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea Filistenilor și au căzut morți pe muntele Ghilboa.
2. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui, și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul.
3. Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit.
4. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: "Scoate-ți sabia, și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească." Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.
5. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui, și a murit.
6. Astfel a pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp.
7. Toți bărbații lui Israel, care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și Filistenii au venit și s-au așezat acolo.
8. A doua zi, Filistenii au venit să jefuiască morții, și au găsit pe Saul și pe fiii lui, căzuți pe muntele Ghilboa.
9. L-au jefuit, și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara Filistenilor, idolilor lor și poporului.
10. Au pus armele lui Saul în casa dumnezeului lor, și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon.
11. Când au auzit toți locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut Filistenii lui Saul,
12. s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui, și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile.
13. Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții.
14. N-a întrebat pe Domnul: de aceea Domnul l-a omorât, și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai.


Capitolul 11

1. Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: "Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta.
2. Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ți-a zis: "Tu vei paște pe poporul Meu Israel și tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel."
3. Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului, spus prin Samuel.
4. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau Iebusiții, locuitorii țării.
5. Locuitorii Iebusului au zis lui David: "Nu vei intra aici." Dar David a luat cetățuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.
6. David zisese: "Oricine va bate cel dintâi pe Iebusiți va fi căpetenie și domn." Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel dintâi, și a ajuns căpetenie.
7. David s-a așezat în cetățuie; de aceea au numit-o cetatea lui David.
8. A făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur; și Ioab a dres cealaltă parte a cetății.
9. David ajungea din ce în ce mai mare, și Domnul oștirilor era cu el.
10. Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David, și care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel.
11. Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David. Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.
12. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.
13. El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră Filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: și poporul fugea dinaintea Filistenilor.
14. S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit, și au bătut pe Filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire.
15. Trei din cele treizeci de căpetenii s-au pogorât la David pe stâncă în peștera Adulam, când tabăra Filistenilor era în valea Refaimiților.
16. David era atunci în cetățuie, și o ceată a Filistenilor era la Betleem.
17. David a avut o dorință, și a zis: "Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?"
18. Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra Filistenilor, și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
19. El a zis: "Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieții lor? Căci cu primejdia vieții lor au adus-o." Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji.
20. Abișai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni, și i-a omorât; și i-a mers faima între cei trei.
21. El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea, și a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi.
22. Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a pogorât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada.
23. El a ucis pe un Egiptean, care avea o statură de cinci coți și avea în mână o suliță, ca sulul unui țesător; s-a pogorât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna Egipteanului, și l-a ucis cu ea.
24. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și i-a mers faima printre cei trei viteji.
25. Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.
26. Vitejii oștirii: Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.
27. Șamot, din Haror. Heleț, din Palon.
28. Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.
29. Sibecai, Hușatitul. Ilai, din Ahoah.
30. Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.
31. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.
32. Hurai, din Nahale-Gaaș. Abiel, din Araba.
33. Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Șaalbon.
34. Bene-Hașem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar.
35. Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.
36. Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.
37. Hețro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.
38. Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.
39. Țelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei.
40. Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.
41. Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.
42. Adina, fiul lui Șiza, Rubenitul, căpetenia Rubeniților, și treizeci împreună cu el.
43. Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.
44. Ozia, din Aștarot. Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.
45. Iediael, fiul lui Șimri. Ioha, fratele său, Tițitul.
46. Eliel, din Mahavim, Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.
47. Eliel, Obed și Iaasiel-Mețobaia.


Capitolul 12

1. Iată cei ce s-au dus la David la Țiclag, pe când se ținea el departe de fața lui Saul, fiul lui Chis. Ei făceau parte din vitejii care i-au dat ajutor în timpul războiului.
2. Erau arcași, cu mâna dreaptă și cu mâna stângă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți: erau din Beniamin, din numărul fraților lui Saul.
3. Căpetenia Ahiezer și Ioas, fiii lui Șemaa, din Ghibea; Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet; Beraca; Iehu, din Anatot;
4. Ișmaia, din Gabaon, viteaz între cei treizeci, și căpetenie peste treizeci; Ieremia; Iahaziel; Iohanan; Iozabad, din Ghedera;
5. Eluzai; Ierimot; Bealia; Șemaria; Șefatia, din Harof;
6. Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer și Iașobeam, Coreiți;
7. Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham, din Ghedor.
8. Dintre Gadiți, niște viteji au plecat să se ducă la David în cetățuia din pustie, ostași deprinși la război, înarmați cu scut și cu suliță, ca niște lei, și iuți ca niște căprioare de pe munți.
9. Ezer, căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea;
10. Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea;
11. Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea;
12. Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea;
13. Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea.
14. Aceștia erau fiii lui Gad, căpetenii ale oștirii; unul singur, cel mai mic, putea să se lupte cu o sută de oameni, și cel mai mare cu o mie.
15. Aceștia au trecut Iordanul în luna întâi, când ieșea din matcă, pe tot cursul lui, și ei sunt aceia care au pus pe fugă pe toți locuitorii din văi, la răsărit și la apus.
16. Și din fiii lui Beniamin și ai lui Iuda au fost unii care s-au dus la David în cetățuie.
17. David le-a ieșit înainte, și le-a vorbit astfel: "Dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi; dar dacă veniți să mă înșelați, în folosul vrăjmașilor mei, când nu fac nici o silnicie, Dumnezeul părinților noștri să vadă și să judece!"
18. Amasai, unul din căpitanii de seamă, a fost apucat de Duhul, și a zis: "Suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai! Pace, pace ție, și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeul tău ți-a ajutat!" Și David i-a primit, și i-a pus între căpeteniile oștirii.
19. Niște oameni din Manase s-au unit cu David, când a pornit cu război împotriva lui Saul cu Filistenii. Dar n-au fost de ajutor Filistenilor; căci, după ce s-au sfătuit, domnii Filistenilor au trimis înapoi pe David, zicând: "S-ar putea ca el să treacă de partea stăpânului său Saul, și să ne pună astfel în primejdie capetele noastre."
20. Când s-a întors la Țiclag, iată cei ce s-au unit cu el din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenia miilor lui Manase.
21. Au dat ajutor lui David împotriva cetei (jefuitorilor Amaleciți), căci toți erau oameni viteji, și au ajuns căpetenii în oștire.
22. Și din zi în zi veneau oameni la David să-l ajute, până ce a avut o tabără mare, ca o tabără a lui Dumnezeu.
23. Iată numărul oamenilor înarmați pentru război, care s-au dus la David în Hebron, ca să treacă asupra lui domnia lui Saul, după porunca Domnului.
24. Fiii lui Iuda, care purtau scutul și sulița, șase mii opt sute, înarmați pentru război.
25. Din fiii lui Simeon, oameni viteji la război, șapte mii o sută.
26. Din fiii lui Levi, patru mii șase sute;
27. și Iehoiada, mai marele Aaroniților, și cu el trei mii șapte sute;
28. și Țadoc, tânăr viteaz, și casa tatălui său, douăzeci și două de căpetenii.
29. Din fiii lui Beniamin, frații lui Saul, trei mii; căci până atunci cea mai mare parte dintre ei rămăseseră credincioși casei lui Saul.
30. Din fiii lui Efraim, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni cu faimă, după casele părinților lor.
31. Din jumătatea seminției lui Manase, optsprezece mii, care au fost numiți pe nume să se ducă să pună împărat pe David.
32. Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, două sute de căpetenii, și toți frații lor erau puși sub porunca lor.
33. Din Zabulon, cincizeci de mii, în stare să meargă la oștire, înarmați pentru luptă cu toate armele de război, și gata să se lupte cu o inimă hotărâtă.
34. Din Neftali, o mie de căpetenii, și cu ei treizeci și șapte de mii, care purtau scutul și sulița.
35. Din Daniți, înarmați pentru război, douăzeci și opt de mii șase sute.
36. Din Așer, în stare să meargă la oaste, și gata de luptă: patruzeci de mii.
37. Și de cealaltă parte a Iordanului, din Rubeniți, din Gadiți, și din jumătatea seminției lui Manase, cu toate armele de război, o sută douăzeci de mii.
38. Toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel erau tot cu un gând să facă împărat pe David.
39. Au stat acolo trei zile cu David, mâncând și bând, căci frații lor le pregătiseră de mâncare.
40. Și chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahar, la Zabulon și Neftali, aduceau merinde pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe boi: aluaturi, turte de smochine și de stafide, vin, untdelemn, boi și oi din belșug, căci era bucurie în Israel.


Capitolul 13

1. David a ținut sfat cu căpeteniile peste mii și peste sute, cu toți mai marii.
2. Și David a zis întregii adunări a lui Israel: "Dacă găsiți cu cale, și dacă lucrul acesta vine de la Domnul, Dumnezeul nostru, să trimitem în toate părțile la frații noștri care au rămas în toate ținuturile lui Israel, și la preoți și Leviți în cetățile și împrejurimile lor, ca să se strângă la noi,
3. și să aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, căci nu ne-am mai îngrijit de el de pe vremea lui Saul."
4. Toată adunarea a hotărât să facă așa, căci lucrul acesta a părut bun întregului popor.
5. David a strâns pe tot Israelul, de la Șilhor în Egipt, până la intrarea Hamatului, ca să aducă din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.
6. Și David, împreună cu tot Israelul, s-a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca să ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat Numele Domnului care stă între heruvimi.
7. Au pus într-un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza și Ahio cârmuiau carul.
8. David și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harfe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe.
9. Când au ajuns la aria lui Chidon, Uza a întins mâna să apuce chivotul, pentru că boii erau să-l răstoarne.
10. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza, și Domnul l-a lovit, pentru că întinsese mâna pe chivot. Uza a murit acolo înaintea lui Dumnezeu.
11. David s-a mâniat că Domnul făcuse o spărtură, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsă. De aceea locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț-Uza.
12. David s-a temut de Dumnezeu în ziua aceea, și a zis: "Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?"
13. David n-a tras chivotul la el în cetatea lui David, ci l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat.
14. Chivotul lui Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui. Și Domnul a binecuvântat casa lui Obed-Edom și tot ce era al lui.


Capitolul 14

1. Hiram, împăratul Tirului, a trimis soli lui David, și lemn de cedru și cioplitori de piatră și tâmplari, să-i zidească o casă.
2. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel, și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult, din pricina poporului Său Israel.
3. David a mai luat neveste și la Ierusalim: și a mai născut fii și fiice.
4. Iată numele celor ce i s-au născut la Ierusalim; Șamua, Șobab, Natan, Solomon,
5. Ibhar, Elișua, Elfelet,
6. Noga, Nefeg, Iafia,
7. Elișama, Beeliada și Elifelet.
8. Filistenii au auzit că David fusese uns împărat peste tot Israelul, și s-au suit cu toții să-l caute. David a fost înștiințat de acest lucru, și le-a ieșit înainte.
9. Filistenii au venit, și s-au răspândit în valea Refaimiților.
10. David a întrebat pe Dumnezeu, zicând: "Să mă sui împotriva Filistenilor, și îi vei da în mâinile mele?" Și Domnul i-a zis: "Suie-te, și-i voi da în mâinile tale."
11. S-au suit la Baal-Perațim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: "Dumnezeu a risipit pe vrăjmașii mei prin mâna mea, ca pe niște ape care se scurg. De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Perațim.
12. Ei și-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arși în foc, după porunca lui David.
13. Filistenii s-au răspândit din nou în vale.
14. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zis: "Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei, și mergi asupra lor prin fața duzilor.
15. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să ieși la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea Filistenilor."
16. David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, și oastea Filistenilor a fost bătută de la Gabaon până la Ghezer.
17. Faima lui David s-a răspândit în toată țara, și Domnul l-a făcut de temut pentru toate neamurile.


Capitolul 15

1. David și-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu, și a ridicat un cort pentru el.
2. Atunci David a zis: "Chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de Leviți, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-I slujească pe vecie.
3. Și David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.
4. David a strâns pe fiii lui Aaron și pe Leviți:
5. din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel și pe frații săi, o sută douăzeci;
6. din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia și pe frații săi, două sute douăzeci;
7. din fiii lui Gherșom: pe căpetenia Ioel și pe frații săi, o sută treizeci;
8. din fiii lui Elițafan: pe căpetenia Semaia și pe frații săi, două sute;
9. din fiii lui Hebron, pe căpetenia Eliel și pe frații săi, optzeci;
10. din fiii lui Uziel, pe căpetenia Aminadab și pe frații săi, o sută doisprezece.
11. David a chemat pe preoții Țadoc și Abiatar, și pe Leviții Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab.
12. Și le-a zis: "Voi sunteți capii de familie ai Leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel, la locul pe care i l-am pregătit.
13. Pentru că n-ați fost întâiași dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege."
14. Preoții și Leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului, Dumnezeului lui Israel.
15. Fiii Leviților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi, cum poruncise Moise, după cuvântul Domnului.
16. Și David a zis căpeteniilor Leviților să așeze pe frații lor cântăreți cu instrumente de muzică, cu lăute, harfe și țimbale, și să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie.
17. Leviții au așezat pe Heman, fiul lui Ioel; dintre frații lui, pe Asaf, fiul lui Berechia; și dintre fiii lui Merari, frații lor, pe Etan, fiul lui Cușaia;
18. apoi împreună cu ei pe frații lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele și Micneia, și Obed-Edom și Ieiel, ușieri.
19. Cântăreții Heman, Asaf și Etan aveau țimbale de aramă, ca să sune din ele.
20. Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia aveau lăute pe alamot;
21. și Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia, aveau harfe cu opt coarde, ca să sune tare.
22. Chenania, căpetenia muzicii între Leviți, cârmuia muzica, fiindcă era meșter.
23. Berechia și Elcana erau ușierii chivotului.
24. Șebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer, preoții, sunau din trâmbițe înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom și Iehia erau ușierii chivotului.
25. David, bătrânii lui Israel, și căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.
26. Când a ajutat Dumnezeu pe Leviți să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit șapte viței și șapte berbeci.
27. David era îmbrăcat cu o manta de in subțire; tot așa erau îmbrăcați toți Leviții, care duceau chivotul, cântăreții, și Chenania, căpetenia muzicii între cântăreți, și David avea pe el un efod de in.
28. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe, și de chimvale, și făcând să răsune lăutele și harfele.
29. Pe când intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră, și când a văzut pe împăratul David sărind și jucând, l-a disprețuit în inima ei.


Capitolul 16

1. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el, și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de mulțumiri.
2. Când a isprăvit David de adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în Numele Domnului.
3. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide.
4. A dat Leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.
5. Aceștia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Șemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom și Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute și harfe, și Asaf suna din țimbale.
6. Preoții Benaia și Iahaziel sunau mereu din trâmbițe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
7. În ziua aceea David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului.
8. Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui: faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!
9. Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!
10. Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat Fața Lui!
12. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui,
13. voi, sămânța lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleșii Lui!
14. Domnul este Dumnezeul nostru; judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul Său; de făgăduințele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16. de legământul pe care l-a făcut cu Avraam, și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17. El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veșnic pentru Israel,
18. zicând: "Îți voi da țara Canaanului, ca moștenire care v-a căzut la împărțeală."
19. Ei erau puțini la număr atunci, foarte puțini la număr, și străini în țara aceea.
20. Și mergeau de la un neam la altul, și de la o împărăție la un alt popor;
21. dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească, și a pedepsit împărați din pricina lor,
22. zicând: "Nu vă atingeți de unșii Mei, și nu faceți nici un rău prorocilor mei!
23. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului! Vestiți din zi în zi mântuirea Lui;
24. povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
25. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toți dumnezeii;
26. căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
27. Măreția și strălucirea sunt înaintea Feței Lui, tăria și bucuria sunt în locașul Lui.
28. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste!
29. Dați Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
30. Tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului! Căci lumea este întărită, și nu se clatină.
31. Să se bucure cerurile, și să se înveselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărățește!
32. Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se înveselească împreună cu tot ce este pe ea!
33. Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
34. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac!
35. Ziceți: "Mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt, și să ne punem slava în a Te lăuda!
36. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie! Și tot poporul a zis: "Amin!" și lăuda pe Domnul!
37. David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi.
38. A lăsat pe Obed-Edom și pe Hosa cu frații lor, în număr de șaizeci și opt, pe Obed-Edom, fiul lui Ieditun, și pe Hosa, ca ușieri.
39. A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi, înaintea locașului Domnului, pe înălțimea din Gabaon,
40. ca să aducă necurmat Domnului arderi de tot, dimineața și seara, pe altarul arderilor de tot, și să împlinească tot ce este scris în legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.
41. Cu ei erau Heman și Iedutun, și ceilalți care fuseseră aleși și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veac.
42. Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele, și instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau ușieri.
43. Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui, și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.


Capitolul 17

1. Pe când locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan: "Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, și chivotul legământului Domnului este într-un cort."
2. Natan a răspuns lui David: "Fă tot ce-ți spune inima, căci Dumnezeu este cu tine."
3. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan:
4. "Du-te și spune robului Meu David: "Așa vorbește Domnul: "Nu tu Îmi vei zidi o casă de locuit.
5. Căci Eu n-am locuit într-o casă din ziua când am scos pe Israel din Egipt până în ziua de azi; ci am mers din cort în cort, și din locaș în locaș.
6. Pretutindeni pe unde am mers cu tot Israelul, am spus Eu o vorbă vreunuia din judecătorii lui Israel, cărora le poruncisem să pască pe poporul Meu, am zis Eu: "Pentru ce nu-Mi zidiți o casă de cedru?"
7. Acum să spui robului Meu David: "Așa vorbește Domnul oștirilor: "Te-am luat de la pășune, dinapoia oilor, ca să fii căpetenia poporului Meu Israel;
8. am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers, am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, și ți-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ:
9. am dat o locuință poporului Meu Israel, și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum îl nimiceau mai înainte
10. și pe vremea când pusesem judecători peste poporul Meu Israel. Am smerit pe toți vrăjmașii tăi. Și îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă.
11. Când ți se vor împlini zilele, și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și-i voi întări domnia.
12. El Îmi va zidi o casă, și-i voi întări pe vecie scaunul lui de domnie.
13. Eu îi voi fi Tată și el Îmi va fi fiu; și nu voi îndepărta bunătatea Mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta.
14. Îl voi așeza pentru totdeauna în Casa Mea, și în împărăția Mea scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie."
15. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta.
16. Și împăratul David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului, și a zis: "Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt?
17. Și atâta este puțin lucru înaintea ta, Dumnezeule! Tu vorbești și de casa robului Tău pentru vremurile viitoare. Și binevoiești să-Ți îndrepți privirile asupra mea în felul oamenilor, Tu care ești înălțat, Doamne Dumnezeule!
18. Ce ar putea să-Ți mai spună David față de slava dată robului Tău? Tu cunoști pe robul Tău.
19. Doamne, din pricina robului Tău, și după inima Ta, ai făcut aceste lucruri mari, și i le-ai descoperit.
20. Doamne! nimeni nu este ca Tine, și nu este alt Dumnezeu afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre.
21. Este oare pe pământ un singur popor, care să fie ca poporul Tău Israel, pe care Dumnezeu a venit să-l răscumpere, ca să facă din el poporul Lui, ca să-Ți faci un nume și să săvârșești minuni și semne mari, izgonind neamuri dinaintea poporului Tău, pe care l-ai răscumpărat din Egipt?
22. Tu ai pus pe poporul Tău Israel, ca să fie poporul Tău pe vecie; și Tu, Doamne, Te-ai făcut Dumnezeul lui.
23. Acum, Doamne, cuvântul pe care l-ai rostit asupra robului Tău și asupra casei lui să rămână în veac, și fă după cuvântul Tău!
24. Să rămână, pentru ca Numele Tău să fie slăvit pe vecie și să se spună: "Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este un Dumnezeu pentru Israel!" Și casa robului Tău David să fie întărită înaintea Ta!
25. Căci Tu însuți, Dumnezeule, ai descoperit robului Tău că îi vei zidi o casă. De aceea a îndrăznit robul Tău să se roage înaintea Ta.
26. Acum, Doamne, Tu ești adevăratul Dumnezeu, și Tu ai vestit harul acesta robului Tău.
27. Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să rămână pe vecie înaintea Ta! Căci ce binecuvântezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie!"


Capitolul 18

1. După aceea, David a bătut pe Filisteni și i-a smerit, și a luat din mâna Filistenilor Gatul și satele lui.
2. A bătut pe Moabiți, și Moabiții au fost supuși lui David și i-au plătit un bir.
3. David a bătut pe Hadarezer, împăratul Țobei, spre Hamat, când s-a dus să-și așeze stăpânirea peste râul Eufratului.
4. David i-a luat o mie de care, șapte mii de călăreți, și două zeci de mii de pedestrași; a tăiat vinele tuturor cailor de trăsuri, și n-a păstrat decât o sută de care.
5. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadarezer, împăratul Țobei, și David a bătut douăzeci și două de mii de Sirieni.
6. David a pus o strajă de oști în Siria Damascului. Și Sirienii au fost supuși lui David, și i-au plătit bir. Domnul ocrotea pe David oriunde mergea.
7. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadarezer, și le-a adus la Ierusalim.
8. David a mai luat multă aramă din Tibhat și din Cun, cetățile lui Hadarezer. Solomon a făcut din ea marea de aramă, stâlpii și uneltele de aramă.
9. Tohu, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadarezer, împăratul Țobei,
10. și a trimis pe fiul său Hadoram la împăratul David să-i ureze de bine, și să-l laude că a luptat împotriva lui Hadarezer și l-a bătut. Căci Tohu era în război cu Hadarezer. A trimis de asemenea tot felul de vase de aur, de argint și de aramă.
11. Împăratul David le-a închinat Domnului, împreună cu argintul și aurul pe care-l luase de la toate popoarele, de la Edom, de la Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni și de la Amalec.
12. Abișai, fiul Țeruiei, a bătut în Valea Sării optsprezece mii de Edomiți.
13. A pus oști de strajă în Edom, și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea.
14. David a domnit peste tot Israelul, și făcea judecată și dreptate tot poporului său.
15. Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;
16. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; Șavșa era logofăt;
17. Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia Cheretiților și a Peletiților; și fiii lui David erau cei dintâi pe lângă împărat.


Capitolul 19

1. După aceea, Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, a murit, și în locul lui a domnit fiul său.
2. David a zis: "Voi arăta bunăvoință lui Hanun, fiul lui Nahaș, căci tatăl lui a arătat bunăvoință față de mine." Și David a trimis soli să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiilor lui Amon, la Hanun, ca să-l mângâie,
3. căpeteniile fiilor lui Amon au zis lui Hanun: "Crezi că David îți trimite oameni să te mângâie, ca să cinstească pe tatăl tău? - Oare n-au venit slujitorii lui la tine ca să cunoască cetatea și s-o nimicească, și ca să iscodească țara?"
4. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, a pus să-i radă, și să le taie hainele pe la mijloc până la brâu. Apoi le-a dat drumul.
5. David, căruia au venit și i-au dat de știre despre cele întâmplate cu oamenii aceștia, a trimis niște oameni înaintea lor, căci li se făcuse mare rușine; și împăratul a trimis să le spună: "Rămâneți la Ierihon până vă va crește barba, și apoi să vă întoarceți."
6. Fiii lui Amon au văzut că se făcuseră urâți lui David, și Hanun și fiii lui Amon au trimis o mie de talanți de argint să tocmească în slujba lor care și călăreți de la Sirienii din Mesopotamia și de la Sirienii din Maaca și din Țoba.
7. Au tocmit treizeci și două de mii de care și pe împăratul din Maaca împreună cu poporul lui, care au venit și au tăbărât înaintea Medebei. Fiii lui Amon s-au strâns din cetățile lor, și au mers la luptă.
8. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea de oameni viteji.
9. Fiii lui Amon au ieșit, și s-au înșirat în linie de bătaie la intrarea cetății; împărații care veniseră au tăbărât deosebit pe câmp.
10. Ioab a văzut că avea de luptat și înainte și înapoi. A ales atunci din toți voinicii de frunte ai lui Israel o ceată, pe care a așezat-o împotriva Sirienilor;
11. și a pus sub porunca fratelui său Abișai cealaltă parte a poporului, ca să țină piept fiilor lui Amon.
12. El a zis: "Dacă Sirienii vor fi mai tari decât mine, să-mi vii tu în ajutor; și dacă fiii lui Amon vor fi mai tari decât tine, îți voi veni eu în ajutor.
13. Fii tare, și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru, și Domnul să facă ce va crede!"
14. Ioab, cu poporul lui, a înaintat la luptă împotriva Sirienilor, și ei au fugit dinaintea lui.
15. Și când au văzut fiii lui Amon că Sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abișai, fratele lui Ioab, și s-au întors în cetate. Și Ioab s-a întors la Ierusalim.
16. Sirienii, văzând că fuseseră bătuți de Israel, au trimis și au adus pe Sirienii care erau de cealaltă parte a Râului; și Șofah, căpetenia oștirii lui Hadarezer, era în fruntea lor.
17. Au dat de știre lui David, care a strâns pe tot Israelul, a trecut Iordanul, a mers împotriva lor, și s-a pregătit de luptă împotriva lor. David s-a înșiruit în linie de bătaie împotriva Sirienilor. Dar Sirienii, după ce se bătuseră cu el,
18. au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la șapte mii de care și patruzeci de mii de pedestrași, și a omorât pe Șofah, căpetenia oștirii.
19. Slujitorii lui Hadarezer, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace cu David, și i s-au supus. Și Sirienii n-au vrut să mai ajute pe fiii lui Amon.


Capitolul 20

1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, Ioab a pornit, în fruntea unei puternice oștiri, să pustiască țara fiilor lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Ioab a bătut Raba și a nimicit-o.
2. David a luat cununa de pe capul împăratului ei, și a găsit-o în greutate de un talant de aur: era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o mare pradă din cetate.
3. A scos afară pe locuitori, și i-a tăiat în bucăți cu ferestraie, cu securi, și cu topoare; tot așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.
4. După aceea, a avut loc o bătălie la Ghezer cu Filistenii. Atunci Sibecai, Hușatitul, a ucis pe Sipai, unul din copiii lui Rafa. Și Filistenii au fost smeriți.
5. A mai fost o bătălie cu Filistenii. Și Elhanan, fiul lui Iair, a ucis pe fratele lui Goliat, Lahmi din Gat, care avea o suliță al cărei mâner era ca un sul de țesut.
6. A mai fost o bătălie la Gat. Acolo a fost un om de statură înaltă, care avea șase degete la fiecare mână și la fiecare picior, douăzeci și patru de toate, și care se trăgea și el din Rafa.
7. El a batjocorit pe Israel; și Ionatan, fiul lui Șimea, fratele lui David, l-a ucis.
8. Oamenii aceștia erau dintre copiii lui Rafa la Gat. Ei au pierit uciși de mâna lui David și de mâna slujitorilor lui.


Capitolul 21

1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel, și a ațâțat pe David să facă numărătoarea lui Israel.
2. Și David a zis lui Ioab și căpeteniilor poporului: "Duceți-vă, de faceți numărătoarea lui Israel, de la Beer-Șeba, până la Dan, și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului."
3. Ioab a răspuns: "Domnul să facă pe poporul Lui încă de o sută de ori pe atâta! Împărate, domnul meu, nu sunt ei toți slujitori ai domnului meu? Dar pentru ce cere domnul meu lucrul acesta? Pentru ce să faci pe Israel să păcătuiască astfel?"
4. Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab. Și Ioab a plecat, și a străbătut tot Israelul; apoi s-a întors la Ierusalim.
5. Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii și o sută de mii de bărbați în stare să scoată sabia, iar în Iuda erau patru sute șaptezeci de mii de bărbați în stare să scoată sabia.
6. Între ei n-a numărat și pe Levi și Beniamin, căci porunca împăratului i se părea o urâciune.
7. Porunca aceasta n-a plăcut lui Dumnezeu, care a lovit pe Israel.
8. Și David a zis lui Dumnezeu: "Am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta! Acum, iartă fărădelegea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun!"
9. Domnul a vorbit astfel lui Gad, văzătorul lui David:
10. "Du-te și spune lui David: "Așa vorbește Domnul: "Îți pun înainte trei urgii; alege una din ele, și te voi lovi cu ea."
11. Gad s-a dus la David, și i-a zis: "Așa vorbește Domnul: "Primește:
12. sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de potrivnicii tăi și atins de sabia vrăjmașilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului și ciuma să fie în țară și îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ținutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimite."
13. David a răspuns lui Gad: "Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!"
14. Domnul a trimis ciuma în Israel, și au căzut șaptezeci de mii de oameni din Israel.
15. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim, ca să-l nimicească; și, pe când îl nimicea, Domnul S-a uitat, și I-a părut rău de răul acesta; și a zis îngerului care nimicea: "Destul! Acum, trage-ți mâna înapoi!" Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornan, Iebusitul.
16. David a ridicat ochii, și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer, și ținând în mână sabia scoasă și întoarsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii, înveliți cu saci, au căzut cu fața la pământ.
17. Și David a zis lui Dumnezeu: "Oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta; dar oile acestea, ce au făcut oare? Doamne, Dumnezeul meu, mâna Ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul Tău!"
18. Îngerul Domnului a spus lui Gad să vorbească lui David, să se suie să ridice un altar Domnului în aria lui Ornan, Iebusitul.
19. David s-a suit, după cuvântul pe care-l spusese Gad în Numele Domnului.
20. Ornan s-a întors și a văzut îngerul, și cei patru fii ai lui s-au ascuns împreună cu el: treiera grâul atunci.
21. Când a ajuns David la Ornan, Ornan s-a uitat, și a zărit pe David; apoi a ieșit din arie, și s-a închinat înaintea lui David, cu fața la pământ.
22. David a zis lui Ornan: "Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l pe prețul lui în argint, ca să se depărteze urgia deasupra poporului."
23. Ornan a răspuns lui David: "Ia-l, și să facă domnul meu împăratul ce va crede; iată eu dau boii pentru arderea de tot, carele în loc de lemne, și grâul pentru darul de mâncare, toate le dau."
24. Dar împăratul David a zis lui Ornan: "Nu! Vreau să-l cumpăr pe prețul lui în argint, căci nu voi da Domnului ce este al tău, și nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic."
25. Și David a dat lui Ornan șase sute de sicli de aur pentru locul ariei.
26. David a zidit acolo un altar Domnului, și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul, și Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a pogorât din cer pe altarul arderii de tot.
27. Atunci Domnul a vorbit îngerului, care și-a vârât iarăși sabia în teacă.
28. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul îl ascultase în aria lui Ornan, Iebusitul, aducea jertfe acolo.
29. Dar locașul Domnului, făcut de Moise în pustie, și altarul arderilor de tot, erau atunci pe înălțimea Gabaonului.
30. David nu putea să meargă înaintea acestui altar să caute pe Dumnezeu, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului.


Capitolul 22

1. Și David a zis: "Aici să fie Casa Domnului Dumnezeu, și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel."
2. David a strâns pe străinii din țara lui Israel, și a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.
3. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoabe, aramă atât de multă încât nu puteau s-o numere,
4. și lemne de cedru fără număr, căci Sidonienii și Tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug.
5. David zicea: "Fiul meu Solomon este tânăr și plăpând, și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările; de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei." Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.
6. David a chemat pe fiul său Solomon, și i-a poruncit să zidească o casă Domnului, Dumnezeul lui Israel.
7. David a zis lui Solomon: "Fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu.
8. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: "Tu ai vărsat mult sânge, și ai făcut mari războaie; de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ.
9. Iată că ți se va naște un fiu, care va fi un om al odihnei, și căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmașilor lui de jur împrejur; căci numele lui va fi Solomon (Pace), și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui.
10. El va zidi o casă Numelui Meu. El Îmi va fi fiu, și Eu îi voi fi Tată; și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui în Israel."
11. Acum, fiule, Domnul să fie cu tine, ca să propășești și să zidești Casa Domnului, Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!
12. Numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere, și să te facă să domnești peste Israel în păzirea legii Domnului, Dumnezeului tău!
13. Atunci vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te teme și nu te înspăimânta.
14. Iată, prin străduințele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanți de aur, un milion de talanți de argint, și o mulțime de aramă și de fier, care nu se poate cântări, căci este foarte mult; am pregătit de asemenea lemne și pietre, și vei mai adăuga și tu.
15. Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră, și tâmplari, și oameni îndemânatici în tot felul de lucrări.
16. Aurul, argintul, arama și fierul sunt fără număr. Scoală-te dar și lucrează, și Domnul să fie cu tine."
17. David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând:
18. "Domnul, Dumnezeul vostru, nu este oare cu voi, și nu v-a dat El odihnă din toate părțile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii țării, și țara este supusă înaintea Domnului și înaintea poporului Său.
19. Puneți-vă acum inima și sufletul să caute pe Domnul, Dumnezeul vostru; sculați-vă, și zidiți sfântul locaș al Domnului Dumnezeu, ca să aduceți chivotul legământului Domnului și uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui Domnului."


Capitolul 23

1. David, fiind bătrân și sătul de zile, a pus pe fiul său Solomon împărat peste Israel.
2. El a strâns pe toate căpeteniile lui Israel, pe preoți și pe Leviți.
3. Au făcut numărătoarea Leviților, de la vârsta de treizeci de ani în sus; socotiți pe cap și pe bărbați, s-au găsit în număr de treizeci și opt de mii.
4. Și David a zis: "Douăzeci și patru de mii dintre ei să vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, șase mii să fie dregători și judecători,
5. patru mii să fie portari, și patru mii să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L prea mărim."
6. David i-a împărțit în cete după fiii lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.
7. Din Gherșoniți: Laedan și Șimei. -
8. Fiii lui Laedan: căpetenia Iehiel, Zetam și Ioel, trei.
9. Fiii lui Șimei: Șelomit, Haziel și Haran, trei. Aceștia erau capii caselor părintești ale familiei lui Laedan. -
10. Fiii lui Șimei: Iahat, Zina, Ieuș și Beria. Aceștia sunt cei patru fii ai lui Șimei.
11. Iahat era căpetenia, și Zina al doilea; Ieuș și Beria n-au avut mulți fii, și au alcătuit o singură casă părintească la numărătoare.
12. Fiii lui Chehat: Amram, Ițehar, Hebron și Uziel, patru. -
13. Fiii lui Amram: Aaron și Moise. Aaron a fost pus deoparte să fie sfințit ca prea sfânt, el și fiii lui pe vecie, ca să aducă tămâie înaintea Domnului, să-I facă slujba, și să binecuvânteze pe vecie în Numele Lui.
14. Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost numărați în seminția lui Levi.
15. Fiii lui Moise: Gherșom și Eliezer.
16. Fiul lui Gherșom: Șebuel, căpetenia.
17. Și fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, căpetenia; Eliezer n-a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulți la număr. -
18. Fiul lui Ițehar: Șelomit, căpetenia. -
19. Fiii lui Hebron: Ieria, căpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; și Iecameam, al patrulea. -
20. Fiii lui Uziel: Mica, căpetenia; și Ișia, al doilea.
21. Fiii lui Merari: Mahli și Muși. - Fiii lui Mahli: Eleazar și Chis.
22. Eleazar a murit fără să aibă fii; dar a avut fete pe care le-au luat de neveste fiii lui Chis, frații lor. -
23. Fiii lui Muși: Mahli, Eder și Ieremot, trei.
24. Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești, capii caselor părintești, după numărătoarea făcută numărând numele pe cap. Ei erau întrebuințați în slujba Casei Domnului, de la vârsta de douăzeci de ani în sus.
25. Căci David a zis: "Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnă poporului Său, și va locui pe vecie la Ierusalim;
26. și Leviții nu vor mai avea să poarte cortul și toate uneltele pentru slujba lui."
27. După cele din urmă porunci ale lui David, numărătoarea fiilor lui Levi s-a făcut de la vârsta de douăzeci de ani în sus.
28. Puși lângă fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau să îngrijească de curți și de odăi, de curățirea tuturor lucrurilor sfinte, de împlinirea slujbei în Casa lui Dumnezeu,
29. de pâinile pentru punerea înaintea Domnului, de floarea de făină pentru darurile de mâncare, de plăcintele fără aluat, de turtele coapte în tigaie și de turtele prăjite, de toate măsurile de încăpere și de lungime;
30. ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară, ca să laude și să mărească pe Domnul,
31. și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, în zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbători, după numărul și obiceiurile rânduite.
32. Îngrijeau de cortul întâlnirii, de sfântul locaș și de fiii lui Aaron, frații lor, pentru slujba Casei Domnului.


Capitolul 24

1. Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.
2. Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți.
3. David a împărțit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care o aveau s-o facă; Țadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec din urmașii lui Itamar.
4. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, și i-au împărțit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești, și fiii lui Itamar opt căpetenii de case părintești.
5. I-au împărțit prin sorț, între unii și alții, căci căpeteniile sfântului locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar.
6. Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai marilor, înaintea preotului Țadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și Leviților. Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar, și au tras și câte una pentru Itamar.
7. Cel dintâi sorț a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;
8. al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9. al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin;
10. al șaptelea, pentru Hacoț; al optulea, pentru Abia;
11. al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania:
12. al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13. al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab;
14. al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer;
15. al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapițeț;
16. al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17. al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul;
18. al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia.
19. Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.
20. Iată căpeteniile celorlalți Leviți. - Din fiii lui Amram: Șubael; din fiii lui Șubael: Iehdia;
21. din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia.
22. Din Ițehariți: Șelomot; din fiii lui Șelomot: Iahat.
23. Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.
24. Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir;
25. fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. -
26. Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia.
27. Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri.
28. Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii;
29. din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30. Fiii lui Muși: Mahli, Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești.
31. Și ei, ca și frații lor, fiii lui Aaron, au tras la sorț înaintea împăratului David, înaintea lui Țadoc și Ahimelec, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și Leviților, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din frații săi.


Capitolul 25

1. David și căpeteniile oștirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harfă, de alăută și de chimvale. Și iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta.
2. Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania și Așareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile împăratului.
3. Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Țeri, Isaia, Hașabia, Matitia și Șimei, șase, sub cârmuirea tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harfa, ca să laude și să mărească pe Domnul.
4. Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Șebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioșbecașa, Maloti, Hotir, Mahaziot,
5. toți fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu și să înalțe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii și trei fete.
6. Toți aceștia erau sub cârmuirea părinților lor pentru cântarea în Casa Domnului, și aveau chimvale, alăute și harfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun și Heman lucrau sub poruncile împăratului.
7. Erau în număr de două sute optzeci și opt, cuprinzându-se în acest număr și frații lor deprinși la cântarea Domnului, toți cei ce erau meșteri.
8. Au tras la sorț pentru slujbele lor, mici și mari, învățători și ucenici.
9. Cel dintâi sorț ieșit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, frații și fiii lui, doisprezece;
10. al treilea, Zacur, fiii și frații săi, doisprezece;
11. al patrulea, pentru Ițeri, fiii și frații săi, doisprezece;
12. al cincilea, pentru Netania, fiii săi și frații săi, doisprezece;
13. al șaselea, Buchia, fiii și frații săi, doisprezece;
14. al șaptelea, pentru Iesareela, fiii și frații săi, doisprezece;
15. al optulea, pentru Isaia, fiii și frații săi, doisprezece;
16. al nouălea, pentru Matania, fiii și frații săi, doisprezece;
17. al zecelea, pentru Șimei, fiii și frații săi, doisprezece;
18. al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii și frații săi, doisprezece;
19. al doisprezecelea, pentru Hașabia, fiii și frații săi, doisprezece;
20. al treisprezecelea, pentru Șubael, fiii și frații săi, doisprezece;
21. al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii și frații săi, doisprezece;
22. al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii și frații săi, doisprezece;
23. al șaisprezecelea, pentru Hanania, fiii și frații săi, doisprezece;
24. al șaptesprezecelea, pentru Ioșbecașa, fiii și frații săi, doisprezece;
25. al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii și frații săi, doisprezece;
26. al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii și frații săi, doisprezece;
27. al douăzecilea, pentru Eliata, fiii și frații săi, doisprezece;
28. al douăzeci și unulea, pentru Hotir, fiii și frații săi, doisprezece;
29. al douăzeci și doilea, pentru Ghidalti, fiii și frații săi, doisprezece;
30. al douăzeci și treilea, pentru Mahaziot, fiii și frații săi, doisprezece;
31. al douăzeci și patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii și frații săi, doisprezece;


Capitolul 26

1. Iată cetele ușierilor. Din Coreiți: Meșelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.
2. Fiii lui Meșelemia: Zaharia, întâiul născut, Iediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea.
3. Elam, al cincilea, Iohanan, al șaselea, Elioenai, al șaptelea.
4. Fiii lui Obed-Edom. Șemaia, întâiul născut, Iozabad, al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel, al cincilea,
5. Amiel, al șaselea, Isahar al șaptelea, Peultai al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase.
6. Fiului său Șemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji;
7. fiii lui Șemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad și frații săi, oameni viteji, Elihu și Semaia.
8. Toți aceștia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii și frații lor; erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, șaizeci și doi de ai lui Obed-Edom.
9. Fiii și frații lui Meșelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece. -
10. Din fiii lui Merari: Hosa, care avea ca fii pe: Șimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut:
11. Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toți fiii și frații lui Hosa erau în număr de treisprezece.
12. Acestor cete de ușieri, căpeteniilor acestor oameni și fraților lor, a fost încredințată paza pentru slujba Casei Domnului.
13. Au tras la sorț, pentru fiecare ușă, mici și mari, după casele lor părintești.
14. Sorțul a căzut pe Șelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorț pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înțelept, și i-a căzut la sorț partea de miazănoapte.
15. Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.
16. Partea de apus a căzut lui Șupim și lui Hosa, cu ușa Șalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în fața alteia.
17. La răsărit erau șase Leviți, la miazănoapte, patru pe zi, la miazăzi patru pe zi, și patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite;
18. spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.
19. Acestea sunt cetele ușierilor, dintre fiii Coreiților și dintre fiii lui Merari.
20. Unul din Leviți, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu și vistieriilor lucrurilor sfinte.
21. Dintre fiii lui Laedan, fiii Gherșoniților ieșiți din Laedan, căpeteniile caselor părintești ale lui Laedan, Gherșonitul, erau: Iehieli,
22. și fiii lui Iehieli, Zetam și fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului.
23. Dintre Amramiți, Ițehariți, Hebroniți și Uzieliți,
24. era Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii.
25. Dintre frații lui, ieșiți din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost Șelomit,
26. erau Șelomit și frații săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și sute, și căpeteniile oștirii: le închinaseră
27. din prada luată la război, pentru întreținerea Casei Domnului.
28. Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Țeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Șelomit și a fraților săi.
29. Dintre Ițehariți: Chenania și frații săi erau întrebuințați pentru treburile de afară, ca dregători și judecători în Israel.
30. Dintre Hebroniți: Hașabia și frații săi, oameni viteji, în număr de o mie șapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului și pentru slujba împăratului.
31. În ce privește pe Hebroniți, a căror căpetenie era Ieria, s-au făcut, în al patruzecilea an al domniei lui David, cercetări cu privire la ei, după spițele lor de neam, și după casele lor părintești, și s-au găsit între ei la Iaezer în Galaad oameni viteji.
32. Frații lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii șapte sute capi de case părintești. Împăratul David i-a pus peste Rubeniți, peste Gadiți și peste jumătatea seminției lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu și pentru treburile împăratului.


Capitolul 27

1. Aceștia sunt copiii lui Israel, după numărul lor, capii caselor părintești, căpeteniile peste mii și peste sute, și slujbași în slujba împăratului pentru tot ce privea șirul cetelor, sosirea și plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci și patru de mii de oameni.
2. În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iașobeam, fiul lui Zabdiel: și avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
3. El era din fiii lui Pereț, și era capul tuturor căpeteniilor oștirii în luna întâi.
4. În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
5. Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul; și el avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
6. Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci și în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.
7. Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab; și, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
8. Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Șamehut, Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
9. Al șaselea, pentru luna a șasea, era Ira, fiul lui Icheș, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
10. Al șaptelea, pentru luna a șaptea, era Heleț, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci de mii de oameni.
11. Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai, Hușatitul, din familia Zerahiților. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
12. Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer, din Anatot, din Beniamiți. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
13. Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai, din Netofa, din familia Zerahiților. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
14. Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
15. Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci și patru de mii de oameni.
16. Iată capii semințiilor lui Israel. Capul Rubeniților: Eliezer, fiul lui Zicri; al Simeoniților: Șefatia, fiul lui Maaca;
17. al Leviților: Hașabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Țadoc;
18. al lui Iuda: Elihu, din frații lui David: al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael;
19. al lui Zabulon: Ișemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;
20. al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;
21. al jumătății seminției lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătății seminției lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner:
22. al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia sunt capii semințiilor lui Israel.
23. David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va înmulți pe Israel ca stelele cerului.
24. Ioab, fiul Țeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase pe Israel, din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în Cronicile împăratului David.
25. Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăți, sate și turnuri;
26. Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la țară, care lucrau pământul;
27. Șimei, din Rama, peste vii: Zabdi, din Șefam, peste pivnițele cu vin din vii;
28. Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini și sicomori în câmpie; Ioaș, peste magaziile de untdelemn;
29. Șitrai, din Saron, peste boii care pășteau în Saron; Șafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi;
30. Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgărițe;
31. Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toți aceștia erau îngrijitori puși peste averile împăratului David.
32. Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte și învățat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului;
33. Ahitofel era sfetnicul împăratului; Hușai, Architul, era prietenul împăratului;
34. după Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, și Abiatar; Ioab era căpetenia oștirii împăratului.


Capitolul 28

1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile semințiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii și căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji și pe toți voinicii.
2. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: "Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru, și mă pregăteam s-o zidesc.
3. Dar Dumnezeu mi-a zis: "Să nu zidești o casă Numelui Meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge."
4. Domnul, Dumnezeul lui Israel, m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie; căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul.
5. Dintre toți fiii mei - căci Domnul mi-a dat mulți fii - a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăției Domnului, peste Israel.
6. El mi-a zis: "Fiul tău Solomon Îmi va zidi casa și curțile; căci l-am ales ca fiu al Meu; și-i voi fi Tată.
7. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ține, ca astăzi, de împlinirea poruncilor și rânduielilor Mele."
8. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului, și în fața Dumnezeului nostru care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această bună țară, și s-o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie.
9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău, și slujește-I cu toată inima și cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie.
10. Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zidești o casă care să-I slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează."
11. David a dat fiului său Solomon, chipul prispei și clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru, și al odăii pentru scaunul îndurării.
12. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile Casei Domnului, și toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu și vistieriile sfântului locaș,
13. și cu privire la cetele preoților și Leviților, la tot ce privea slujba Casei Domnului, și la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.
14. I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe; și chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.
15. A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor lor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui; și greutatea sfeșnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic.
16. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; și greutatea de argint pentru mesele de argint.
17. I-a dat chipul furculițelor, lighenelor și ceștilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, și a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir;
18. și chipul altarului tămâii în aur curățit, cu greutatea lui. I-a mai dat și chipul carului heruvimilor de aur, care își întind aripile și acoperă chivotul legământului Domnului.
19. "Toate acestea", a zis David, "toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui."
20. David a zis fiului său Solomon: "Întărește-te, îmbărbătează-te, și lucrează; nu te teme, și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.
21. Iată, ai lângă tine cetele preoților și Leviților pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; și iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toți oamenii binevoitori și îndemânatici în tot felul de lucrări, și căpeteniile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale."


Capitolul 29

1. Împăratul David a zis întregii adunări: "Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr și plăpând, și lucrarea este însemnată, căci casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.
2. Mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru Casa Dumnezeului meu aur pentru ceea ce trebuie să fie de aur, argint pentru ceea ce trebuie să fie de argint, aramă pentru ceea ce trebuie să fie de aramă, fier pentru ceea ce trebuie să fie de fier, și lemn pentru ceea ce trebuie să fie de lemn, pietre de onix și pietre scumpe de legat, pietre strălucitoare și de felurite culori, tot felul de pietre scumpe, și marmură albă multă.
3. Mai mult, în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa sfântului locaș:
4. trei mii de talanți de aur, de aur de Ofir, și șapte mii de talanți de argint curățit, pentru îmbrăcarea pereților clădirilor,
5. aurul pentru ceea ce trebuie să fie de aur, și argintul pentru ceea ce trebuie să fie de argint, și pentru toate lucrările pe care le vor face lucrătorii. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului?"
6. Căpeteniile caselor părintești, căpeteniile semințiilor lui Israel, căpeteniile peste mii și peste sute, și îngrijitorii averii împăratului au adus daruri de bunăvoie.
7. Au dat pentru slujba Casei lui Dumnezeu: cinci mii de talanți de aur, zece mii de darici, zece mii de talanți de argint, optsprezece mii de talanți de aramă, și o sută de mii de talanți de fier.
8. Cei ce aveau pietre scumpe le-au dat pentru vistieria Casei Domnului în mâinile lui Iehiel, Gherșonitul.
9. Poporul s-a bucurat de darurile lor de bunăvoie, căci le dădeau cu dragă inimă Domnului; și împăratul David de asemenea s-a bucurat mult.
10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. El a zis: "Binecuvântat să fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel!
11. A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai presus de orice!
12. De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.
13. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm, și prea mărim Numele Tău cel slăvit.
14. Căci ce sunt eu, și ce este poporul meu, ca să putem să-Ți aducem daruri de bună voie? Totul vine de la Tine, și din mâna Ta primim ce-Ți aducem.
15. Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra, și fără nici o nădejde.
16. Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății, pe care le-am pregătit ca să-Ți zidim o casă, Ție, Numelui Tău celui sfânt, și ale Tale sunt toate.
17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima, și că iubești curăția de inimă; de aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele, și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se află aici, aducându-Ți de bunăvoie darurile lui.
18. Doamne, Dumnezeul părinților noștri Avraam, Isaac și Israel! Ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri, și întărește-i inima în Tine.
19. Dă fiului meu Solomon o inimă bună, ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale, și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri, și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri."
20. David a zis întregii adunări: "Binecuvântați pe Domnul, Dumnezeul vostru." Și toată adunarea a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul părinților lor. Ei s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului și înaintea împăratului.
21. A doua zi după aceasta, au adus ca jertfă și ardere de tot Domnului o mie de viței, o mie de berbeci și o mie de miei, împreună cu jertfele de băutură obișnuite, și alte jertfe în mare număr pentru tot Israelul.
22. Au mâncat și au băut în ziua aceea înaintea Domnului cu mare bucurie, au făcut a doua oară împărat pe Solomon, fiul lui David, l-au uns înaintea Domnului ca domn, și au uns pe Țadoc ca preot.
23. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit, și tot Israelul l-a ascultat.
24. Toate căpeteniile și vitejii, și chiar toți fiii împăratului David s-au supus împăratului Solomon.
25. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon, sub ochii întregului Israel, și i-a făcut domnia mai strălucită decât a fost a oricărui împărat al lui Israel înaintea lui.
26. David, fiul lui Isai, a domnit peste tot Israelul.
27. Vremea cât a domnit peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a domnit șapte ani, și la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.
28. A murit la o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Și în locul lui, a domnit fiul său Solomon.
29. Faptele împăratului David, cele dintâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea lui Samuel văzătorul, și în cartea prorocului Natan și în cartea prorocului Gad,
30. împreună cu toată domnia și toate isprăvile lui, precum și ce s-a petrecut pe vremea lui, fie în Israel, fie în toate împărățiile celorlalte țări.